VOP pro poskytování služeb v oblasti marketingu

Adam Vrána
Se sídlem: Slavňovice 39,
Stádlec
IČ: 70302162
DIČ: CZ8002215551 (Adam Vrána je fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku a registrovaná jako plátce DPH. )
Kontaktní e-mail: info@ladyvirtual.cz
Tel. č.: 774 508 788
Číslo účtu: 1276535019/3030

a

Michaela Vránová Matanelli
Se sídlem: Slavňovice 39
Stádlec
IČ: 76342280
Kontaktní e-mail: info@ladyvirtual.cz
Tel. č.: 737 269 794

(dále jen „Specialisté LV“)

1 Úvodní ustanovení

 1. Specialisté LV podnikají v oblasti online marketingového poradenství.
 2. Specialisté LV v oblasti marketingu poskytují následující služby:
  1. SEO ve vyhledávačích (Seznam, Google, Bing, Yahoo!, Youtube, atd.), jmenovitě: linkbuilding, analýza klíčových slov, on-page a off-page optimalizace
  2. Copywriting pro webové stránky a internetovou reklamu
  3. UX výzkumy a UX analýzy webů
  4. Návrh wireframů (drátěných modelů)
  5. Návrh struktury webu na základě analýzy klíčových slov a zákaznických výzkumů
  6. Konzultace ve výše uvedených oblastech (dále též „Služby“)
 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy Specialistů LV a klienta, jejichž předmětem je poskytování výše uvedených služeb, není-li mezi Specialisty LV a klientem uzavřena Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti marketingu či domluveno jinak.

2 Uzavření a předmět smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky Služeb druhou smluvní stranou, z níž plyne:
  1. Identifikace Specialistů LV a klienta,
  2. Identifikace poskytovaných Služeb,
  3. výše odměny nebo způsob jejího stanovení.
 2. Smlouvu lze uzavřít písemně, kdy za písemnost se považuje i online komunikace stran.

3 Odměna Specialistů LV

 1. Za činnost Specialistů LV náleží Specialistům LV odměna, jejíž výše je stanovena na základě zvláštního ujednání stran a není-li takového ujednání, pak na základě typu objednané činnosti a sazebníku odměn, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
 2. Odměna Specialistům LV je splatná do 10 dnů od vystavení daňového dokladu Specialisty LV. Nedohodnou-li se strany jinak, zašlou Specialisté LV daňový doklad odpovídající příslušným právním předpisům klientovi vždy za uplynulý kalendářní měsíc v elektronické podobě.
 3. Odměna nezahrnuje hotové náklady Specialistů LV spojené s poskytováním jeho služeb. Takové náklady je klient povinen Specialistům LV uhradit do 10 dnů ode dne jejich vyúčtování.

4 Doba plnění, předání plnění

 1. Specialisté LV jsou povinni zajišťovat služby dle čl. I pro klienta v termínech stanovených po vzájemné domluvě. Nejsou-li termíny domluveny, pak dle zvyklosti v oboru, jinak bez zbytečného prodlení.
 2. Plnění bude v rámci jednotlivých kategorií uvedených v čl. I odst. 2 předáno dle zvyklosti v oboru, není-li smluvními stranami stanoveno jinak.
 3. V případě školení se místem plnění rozumí sídlo klienta, není-li smluvními stranami stanoveno jinak.

5 Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Specialisté LV jsou povinni vyvíjet svou činnost poctivě, pečlivě a s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Specialisté LV jsou povinni dbát zájmů klienta a řídit se jeho pokyny. Od pokynů klienta se smí Specialisté LV odchýlit pouze tehdy, je-li to nezbytné vzhledem k zájmům klienta, a jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. Pokyny klienta však Specialisté LV nejsou vázáni, jsou-li v rozporu s platnými právními předpisy. Obdrží-li Specialisté LV od klienta pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm klient trvá.
 2. Specialisté LV jsou oprávněni pověřit plněním třetí osoby.
 3. Specialisté LV mají povinnost na žádost klienta jej informovat o všech podstatných skutečnostech týkajících se plnění, popř. které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů nebo zájmů.
 4. Zjistí-li Specialisté LV při plnění svých závazků překážky, které znemožňují řádné uskutečnění jejich činností dohodnutým způsobem, včetně překážek spočívajících v nedostatečné součinnosti klienta, oznámí to neprodleně klientovi a dohodnou se na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně závazku ve lhůtě 3 dnů ode dne oznámení překážek klientovi, jsou Specialisté LV oprávněni vypovědět poskytování Služeb s výpovědní dobou, která činí 7 dní a počíná plynout ode dne, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Specialisté LV mají v tomto případě nárok na úplatu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 5. Klient je povinen řádně, včas a bez zbytečného odkladu poskytnout Specialistům LV požadované informace a podklady, které Specialisté LV potřebují pro řádné plnění Služeb, neplyne-li z jejich povahy, že je obstarají Specialisté LV sami.

6 Odpovědnost za vady

 1. Klient je povinen Specialistům LV bezodkladně upozornit na případné vady díla.
 2. V případě, že dílo není v souladu s platnými právními předpisy, je klient povinen vynaložit maximální úsilí pro to, aby dílo nebylo šířeno, případně aby bylo šíření díla zastaveno a dílo staženo.
 3. V případě, že se jedná o subjektivní vady díla – tj. dílo bylo provedeno v souladu s právními předpisy, pokyny klienta, ale dílu jsou vytýkány klientem jiné nedostatky, náleží za jejich odstranění Specialistům LV odměna ve výši odpovídající ceníku služeb.

7 Práva duševního vlastnictví

 1. Klient je povinen dodat Specialistům LV poklady, s kterými je klient oprávněn nakládat, zejména je oprávněn udělit k užití díla souhlas, licenci, podlicenci či majetková práva k dílu postoupit. Poruší-li klient tuto povinnost, odpovídá klient Specialistům LV a třetím stranám za škodu, a to i nemajetkovou újmu.
 2. Klient je rovněž povinen dodat poklady, k nimž je oprávněn udělit třetím stranám souhlas se zásahem do osobnostních práv autora. Poruší-li klient tuto povinnost, odpovídá Specialistům LV a třetím stranám za způsobenou škodu, a to i nemajetkovou újmu.
 3. Je-li předmětem plnění vytvoření a dodání díla, které splňuje náležitosti autorského díla ve smyslu z.č. 121/2000 Sb., autorského zákona, a nedohodnou-li se strany jinak:
  1. klient není oprávněn dílo dále upravovat, spojovat s jinými dílem,
  2. klient není oprávněn udělit k dílu podlicenci,
  3. klient není oprávněn postoupit svá oprávnění k dílu,
  4. klient není povinen uvádět u díla název Specialistů LV nebo jejich logo, bez dalšího souhlasu Specialistů LV.

8 Zpracování osobních údajů

 1. Specialisté LV i klient se zavazují v oblasti zpracování osobních údajů přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich neoprávněnému užití, změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému zpracování, přenosu, zneužití či jinému nezákonnému nakládání.
 2. Obě smluvní strany jsou srozuměny s povinností mlčenlivosti o jim zpřístupněných osobních údajích.
 3. Klient i Specialisté LV se zavazují, že v oblasti zpracování osobních údajů nezpřístupní osobní údaje osobám, u nichž to není nezbytné za účelem plnění právních nebo smluvních povinností, budou užívat nástroje, které zajišťují bezpečné nakládání s osobními údaji, v případě, že fyzická osoba vyzve smluvní stranu, aby osobní údaje zničila, tato smluvní strana neprodleně zničí požadované osobní údaje, pokud tento postup bude v souladu s platným právním řádem a smluvním ujednáním.
 4. Specialisté LV neodpovídají za neoprávněné nakládání s osobními údaji, které plyne z činnosti klienta. V případě, že bude takovou činností klienta Specialistům LV způsobena škoda (například ve formě uložení sankce ze strany orgánu veřejné moci), je klient povinen takovou škodu Specialistům LV nahradit do 10 dnů od jejího vzniku.
 5. Smluvní strany pro případ, že dojde k poskytování Služeb, v rámci nichž bude třeba zpracovávat pro klienta osobní údaje, uzavřou ve smyslu ust. § 6 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovatelskou smlouvu.
 6. Klient souhlasí, aby Specialisté LV zpřístupnily osobní údaje dalším zpracovatelům, pokud tito zpracovatelé jsou poskytovatelé softwarů, cloudů a jiných nástrojů umožňující nebo zlepšující služby online marketingu.
 7. Informace o zpracování osobních údajů na základě jednání o této Smlouvě a údajů v této Smlouvě uvedených jsou k dispozici na webových stránkách Specialistů LV na adrese www.ladyvirtual.cz/souhlas-osobni-udaje/.

9 Další ujednání

 1. Pro případ prodlení klienta se splněním peněžitého závazku podle této Smlouvy je klient povinen zaplatit Specialistům LV k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení (pokud nebylo včas dohodnuto jinak).
 2. Pro případ prodlení Specialistů LV s předáním plnění, které nebylo zapříčiněno klientem nebo vyšší mocí, jsou Specialisté LV povinni zaplatit klientovi k jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z odměny za každý započatý den prodlení (pokud nebylo včas dohodnuto jinak).

10 Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
 2. Veškeré spory budou rozhodovány soudy České republiky. Místně příslušným soudem je soud dle sídla Specialistů LV.
 3. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není žádná smluvní strana oprávněna jakoukoli svou pohledávku vůči druhé smluvní straně postoupit třetí straně, dát do zástavy ani učinit předmětem zajišťovacího převodu práva. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany není žádná smluvní strana oprávněna jakoukoli pohledávku jednostranně započíst. Pro účely tohoto odstavce se e-mail nepovažuje za písemnost.

Ve Stádleci dne 10. 05. 2018